sv doelbewust
LID WORDEN | Afdrukken |

Om lid van onze vereniging te kunnen worden dient u minimaal 14 jaar oud te zijn en over de Nederlandse nationaliteit te beschikken.

 

Voordat u lid kunt worden dient u eerst de vereniging te hebben bezocht en met het bestuur kennis te hebben gemaakt.

 

Vervolgens dient u een inschrijfformulier in te vullen en dit tezamen met twee recente pasfoto's en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de secretaris van de vereniging in te dienen, waarna er binnen drie maanden besloten wordt of u voor het lidmaatschap in aanmerking komt.

 

Het bestuur fungeert als ballotagecommissie. Het lidmaatschap kan worden geweigerd indien blijkt dat u:

  • wegen enig misdrijf strafrechtelijk veroordeeld bent geweest;
  • lid of sympathiserend lid bent of bent geweest van een revolutionaire of enige andere partij, die zich naar het oordeel van de commissie ten doel stelt de rechsstaat en/of democratie te ontwrichten;
  • wegens enigerlei wapengebruik uit de militaire dienst bent ontslagen;
  • om enigerlei andere, desgewenst niet nader te noemen reden, als lid van de vereniging niet acceptabel wordt geacht.

 

Tegen een negatief besluit van de ballotagecommissie kunt u binnen een maand schriftelijk beroep aantekenen.

 

Nadat u als lid bent toegelaten, dient u deel te nemen aan veiligheidsinstructies, schietinstructies, competities en/of wedstrijden. U dient minimaal 18 schietbeurten per jaar te maken.

 

Gedurende het eerste jaar van het lidmaatschap mag u nog niet over een eigen wapen beschikken maar dient u gebruik te maken van de door de vereniging ter beschikking gestelde wapens. Na afloop van dat jaar zal het bestuur beoordelen of u bekwaam bent om over een eigen wapen te beschikken. Indien u hiertoe geschikt bent bevonden, kunt u eventueel een eigen wapen aanschaffen. Indien het bestuur dit wenselijk acht, wordt de proefperiode van een jaar verlengt. De politie beslist uiteindelijk of er aan u een wapenverlof zal worden verstrekt.

 

Leden inlogEnquete